Bellissimo Gemengd Koor Heemskerk                                                                                                                                                 juli 2018

De organisatie van Bellissimo Gemengd Koor Heemskerk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met die gegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met ieders persoonlijke gegevens om.
Bellissimo Gemengd Koor Heemskerk houdt zich te allen tijde aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

    • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen
       en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
    • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden
       waarvoor ze worden verwerkt.
    • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
    • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
       gewaarborgd is.
    • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze
       zijn verstrekt.
    • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bellissimo Gemengd Koor Heemskerk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op
te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Bellissimo Gemengd Koor Heemskerk verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
    • Administratieve doeleinden.
    • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
    • De lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bellissimo Gemengd Koor Heemskerk de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
    • Naam.
    • Adres.
    • Woonplaats.
    • Telefoonnummer.
    • E-mailadres.
    • Geslacht.
    • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Bellissimo Gemengd Koor Heemskerk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de
hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
    • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens
te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of
toegestaan is.
Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden, echter uitsluitend nadat u ons daarvoor uw schriftelijk toestemming geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Niet van toepassing.

Bewaartermijn
Bellissimo Gemengd Koor Heemskerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen
onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
    • Alle personen die namens Bellissimo Gemengd Koor Heemskerk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
       geheimhouding daarvan.
    • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
    • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
    • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u
bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan
een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u te allen tijde
het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u hierover direct contact met ons op
te nemen.
Los daarvan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit
op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

Contactgegevens Bellissimo Gemengd Koor Heemskerk
Secretariaat:     Mevr. A. Hekster
                            Mozartstraat 27
                            1962 AA Heemskerk
Telefoon:           0251 249122
Emailadres:       info@gemengdkoorbellissimo.nl