Huishoudelijk reglement "Bellissimo" gemengd Koor Heemskerk

Dit reglement geeft een nadere uitleg van zaken die in de statuten staan vermeld, alsmede aanvullende regelingen betreffende het lidmaatschap van het koor.

art. 1 Lidmaatschap
        * Nieuwe leden zijn gedurende de eerste twee maanden aspirant-lid.
        * De dirigent adviseert het bestuur in het definitief toelaten van het aspirant-lid na ongeveer twee maanden.
        * Het bestuur kan het aspirant-lidmaatschap eventueel met twee maanden verlengen.
        * Van de leden worden vocale kwaliteiten verwacht, alsmede de inzet deze kwaliteiten verder te ontwikkelen en te verbeteren.
        * Indien de dirigent van mening is, dat een koorlid niet naar behoren functioneert, volgt een persoonlijk gesprek met het betreffende koorlid, de dirigent en
           (een deel van) het bestuur. Het lidmaatschap kan hierna door het bestuur worden beindigd.
        * Bij langdurige ziekte blijft men lid. De contributieplicht blijft gedurende drie maanden gehandhaafd en vervalt daarna tot aan de maand waarin het
           betreffende koorlid is hersteld en de repetities heeft hervat.
        * Indien lichamelijke klachten van een koorlid verhinderen, dat aan repetities en/of concerten normaal kan worden deelgenomen, zal het bestuur in een
           persoonlijk gesprek met het betreffende koorlid bepalen of en zo ja, welke consequenties hieraan voor het lidmaatschap zijn verbonden.

art. 2 Repetities
        * De repetities vinden wekelijks plaats op woensdagavond van 20.00-22.15 uur in buurthuis "De schuilhoek" aan de Van Bronckhorststraat 1 in Heemskerk,
           telefoon 0251-253054.
        * Bij verhindering dient men dit tijdig te melden bij mevrouw Corry Dijkman, tel. 0251-245731 of 06-47113423.
        * Mist men twee repetities achter elkaar zonder afbericht te hebben gegeven, dan wordt men door de voorzitter benaderd.

art. 3 Contributies
        * De contributie bedraagt € 15,00 per maand.
        * Een aspirant-lid betaalt de eerste twee volle kalendermaanden geen contributie.
        * Contributiebetaling dient per kwartaal plaats te vinden door middel van een overschrijving op Raborekening nummer NL 70 RABO 0119.7076.59 ten
           name van "Bellissimo" Gemengd Koor Heemskerk. Contante betaling is niet mogelijk.

art. 4 Vrienden van Bellissimo (donateurs)
        * Vrienden van Bellissimo betalen minimaal € 10,- per jaar.
        * Vrienden van Bellissimo krijgen op vertoon van hun donateurkaart eenmaal per jaar een korting op de toegangsprijs voor een te geven concert.

art. 5 Sponsors
        * Zakelijke donateurs of sponsors betalen een wisselend bedrag.
        * Jaarlijks ontvangen zij hiervoor in januari een factuur.

art. 6 Bladmuziek en mappen
        * De vereniging stelt de bladmuziek in bruikleen beschikbaar.
        * De leden ontvangen een muziekmap en een concertmap.
        * Met het beschikbaar gestelde materiaal dient zorgvuldig te worden omgegaan. Aantekeningen in de bladmuziek mogen alleen met potlood worden
           gemaakt; bewerking met markeerstiften is niet toegestaan.
        * Leden dienen bladmuziek en mappen aan de vereniging te vergoeden wanneer van onvoldoende zorg sprake is.
        * Voor de aanschaf van grote partituren kan aan de leden een eigen bijdrage worden gevraagd tot een maximum van 50% van de aanschafprijs.
        * Partituren blijven eigendom van Bellissimo.

art. 7 Kleding

           Herenkleding
        * Nieuwe mannelijke koorleden dienen bij Jan Groot Modes in Beverwijk een zwarte smoking en een overhemd met staande boord aan te schaffen.
        * De eigen bijdrage voor een pak bedraagt € 50,00.
        * Manchetknopen, een rode of zwarte strik en pochet worden door de vereniging verstrekt.
        * Onder de smoking dienen zwarte schoenen en sokken gedragen te worden.
        * Eigen kleding is niet toegestaan in verband met kans op kleurverschillen.
        * De bedoelde kleding is alleen bestemd voor uitvoeringen van Bellissimo.
        * Van ex-leden wordt verwacht dat ze in goede staat verkerende kleding, gestoomd of chemisch gereinigd, teruggeven aan Bellissimo.

           Dameskleding
           De dames dragen een zwarte of witte lange broek met zwarte of witte blouse of T-shirt en gekleurde shawl, zwarte pantykousjes en zwarte schoenen.
           Dit kan per optreden verschillen.
           De kledingcommissie bepaalt wat per concert gedragen wordt door de dames.
           De shawl wordt door de kledingcommissie verstrekt.

art. 8 Plaats in het koor
        * Na hun aanmelding worden aspirant-leden zo spoedig mogelijk door de dirigent gestemd. Hij bepaalt de indeling bij de eerste of tweede sopranen,
           eerste of tweede alten, eerste of tweede tenoren, baritons of bassen.
        * De leden worden herstemd indien dit naar de mening van de dirigent nodig is of op verzoek van leden zelf.
        * De dirigent bepaalt in overleg met mevrouw Corry Dijkman de opstelling van alle koorleden bij repetities en uitvoeringen.
        * De dirigent benadert tijdig de naar zijn mening hiervoor geschikte koorleden voor het zingen van solopartijen in de uit te voeren werken.

art. 9 Meezingen bij uitvoeringen/concerten
        * In principe kan men niet meezingen in een concert of uitvoering als men nog aspirant-lid is. Uitzonderingen op deze regel zijn uitsluitend ter beoordeling
           en beslissing door de dirigent.
        * Bij afwezigheid op de repetities in de drie laatste weken voorafgaande aan een generale repetitie beslist de dirigent of aan de uitvoering mag worden meegewerkt.
        * Bij afwezigheid op de generale repetitie mag men niet meezingen met de uitvoering.
        * Bij veelvuldige afwezigheid op de repetitieavonden vr een concert wordt door bestuur en dirigent beoordeeld of men wel of niet kan meewerken aan
        * Als bekend is dat iemand niet mee zal zingen met een concert, dan wordt van deze persoon verwacht, dat hij/zij tijdens de laatste twee
           repetitieavonden en bij de generale repetitie achterin zit. Hierdoor kunnen degenendie wel meedoen met het concert wennen aan de concert-opstelling.

art. 10 Kaartverkoop
        * Voor een concert krijgt ieder koorlid een enveloppe met 3 toegangskaarten, die min of meer kunnen worden beschouwd als persoonlijk eigendom.
           Het is de bedoeling dat men de kaarten tracht te verkopen en ofwel de enveloppe met opbrengst, dan wel de enveloppe met de niet verkochte kaarten weer
           inlevert bij een van de penningmeesters.
        * Kaarten mogen niet onderling worden uitgewisseld. Bij een tekort aan kaarten kan men die verkrijgen bij de penningmeester.
           Alleen op deze wijze houden de penningmeesters het overzicht over de in omloop zijnde kaarten.

art. 11 Aansprakelijkheid bestuur bij uitvoeringen en repetities
        * Bij uitvoering van concerten of dergelijke is zowel het verblijf op de betreffende locatie als de reis er naar toe en vice versa voor eigen rekening en risico van
           de koorleden.
        * Ook voor het publiek geldt dat de aanwezigheid bij een concert of dergelijke te allen tijde op eigen risico geschiedt.
        * Het bestuur wijst in bovengenoemde gevallen, evenzo als in de hoedanigheid van werkgever, bezitter van zaken en organisator van activiteiten, alle aan-
           spraken op vergoeding voor schade, letsel en dergelijke aan personen en/of goederen af.

art. 12 Stemtesten
        * De stemtesten zullen worden gedaan door de dirigent in het bijzijn van minimaal n vertegenwoordiger van het bestuur.
        * De stemtesten zijn bedoeld om te kunnen bepalen of wellicht de plaats in de huidige stemgroep moet worden heroverwogen en of nog steeds wordt voldaan
           aan de minimale zangkwaliteitseisen, die verbonden zijn aan het lidmaatschap.


Dit huishoudelijk reglement is gewijzigd op 25 april 2017 en wordt uitgereikt aan alle bestaande en nieuwe leden, zodra zij de status aspirant-lid zijn gepasseerd.
Het reglement vormt een niet verbreekbaar onderdeel van de statuten van "Bellissimo" Gemengd Koor Heemskerk d.d. 26 maart 1990, verleden bij Notaris
N.J. van Duin te Heemskerk.

Het bestuur bestaat per 1 juli 2018 uit de navolgende leden:

Voorzitter                         Henk Denneman            0251-243460
Vicevoorzitter                  Harma Roosenburg       0251-823740
Secretaris                          Aty Hekster                     0251-249122
Penningmeester              Johan van der Laan       0251-245027
2e Penningmeester         Marijke Hellmann          0251-248466
Algemeen lid                    Margreet Fokkens         0251-234310

2e Bibliothecaris              Corry Dijkman                0251-245731


Versie april 2017