Het bestuur van "Bellissimo" Gemengd Koor Heemskerk vergadert gemiddeld eenmaal per maand en bestaat (juli 2018) uit zeven leden: Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het driemanschap voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij regelen alle bestuurlijke zaken van dringende aard.

Het bestuur wordt ondersteund door een viertal vaste commissies:

De muziekcommissie
De muziekcommissie heeft tot taak het samenstellen van een repertoire voor alle uit te voeren concerten. Zij doen dit aan de hand van richtlijnen die door
het Bestuur worden aangegeven en bepaald worden door het karakter van het betreffende concert waarin de muziek zal worden uitgevoerd, de periode
waarbinnen het concert plaatsvindt en het voor het concert beschikbare budget.

De PR commissie
De taak van de PR commissie is het in woord en geschrift publiceren van hetgeen het koor op muzikaal gebied aan activiteiten te bieden heeft.
De leden van de PR-commissie brengen het koor in de publieke belangstelling door middel van posters, flyers, persberichten en aanvullende informatie
op de eigen website en verzorgen de programmaboekjes voor de concerten.
Ook zorgt de commissie voor de redactie en het drukwerk van ons verenigingsblad “Nieuws van Bellissimo” dat eenmaal per kwartaal verschijnt.

De activiteiten-/reiscommissie
De activiteitencommissie organiseert alle sfeerverhogende activiteiten voor de koorleden. Zij doen dit op themasuggesties die door het Bestuur worden
aangegeven en zijn daarbij afhankelijk van het hiervoor beschikbare budget. Bij uitwisselingen met andere koren of trips binnen of buiten Nederland
vormen zij de reiscommissie. Bij grotere evenementen worden zo nodig andere koorleden ter ondersteuning van hun werkzaamheden aangetrokken.

De kledingcommissie
De kledingcommissie zorgt ervoor, dat de kleding van de koorleden is aangepast aan de uit te voeren concerten. Van tijd tot tijd zorgt zij voor een nieuwe
uitstraling als de koorleden zich in een nieuwe outfit aan het publiek presenteren.

NB: De actuele bezetting van de commissies wordt vermeld in het “Nieuws van Bellissimo”.